Projekty unijne


 
 
Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem i obiegiem informacji


Beneficjent: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL - ZW" Sp. z o.o.


Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-24-029/09-00


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, osi priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-24-029/09-00.


Nazwa Projektu: "Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem i obiegiem informacji"
Całkowity koszt realizacji Projektu: 2.317.030,00
w tym wydatki kwalifikowane: 1.929.500,00
w tym wydatki niekwalifikowane: 387.530,00
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 957.250,00
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 49,61%

Projekt polega na przeprowadzeniu analizy procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, zaprojektowaniu i budowie wielomodułowego sytemu informatycznego. System służy przede wszystkim do wspomagania i automatyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach a przede wszystkim do obsługi przedsięwzięć rynkowych realizowanych wspólnie w ramach grupy kapitałowej przedsiębiorstw.

Z założenia są to funkcje zarządzania finansami i księgowością, kadrami i płacami, gospodarką magazynową i materiałami oraz środkami trwałymi. Funkcje te są częściowo automatyzowane dzięki standaryzacji procedur obiegu dokumentów a także zintegrowaniu wszystkich procedur w ramach elektronicznego systemu obiegu dokumentów. Rozwiązanie zostało zintegrowane z internetowym system rozliczania kosztów budów, który również wdrażany jest w przedsiębiorstwie.

Poza standaryzacja i automatyzację procedur dostępna jest funkcjonalność pozwalająca na kontrolę przepływów, kosztów i zasobów przedsiębiorstw.

W celu realizacji takiego systemu zostały opracowane nowe procedury gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych pomiędzy podmiotami. Przeprowadzona została analiza wszystkich procesów we współpracujących przedsiębiorstwach pod kątem źródeł danych, metodyki ich przetwarzania oraz danych wynikowych. Analiza ta została skonfrontowana z możliwościami technicznymi i dostępnymi na rynku rozwiązaniami informatycznymi. Ze względu na rozbudowaną strukturę i skomplikowaną funkcjonalność, program jest tworzony i wdrażany w prototypach. Kolejne prototypy stanowią odrębne moduły programu. Każdy moduł jest zaprojektowany wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

Więcej informacji o POIG na stronach:

http://www.poig.gov.pl
http://www.parp.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.mrr.gov.pl