Projekty unijne


 
 
Internetowy System Rozliczania Kosztów Budów - INBUD


Beneficjent: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL - ZW" Sp. z o.o.


Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-24-007/08-00

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, osi priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-24-007/08-00.


Nazwa projektu: "Rozproszony system raportowania i analizowania kosztów pracy budów zintegrowany z systemem zarządzania przedsiębiorstwem"
Całkowity koszt realizacji Projektu: 1.573.271,00
w tym wydatki kwalifikowane: 1.308.500,00
w tym wydatki niekwalifikowane: 267.771,00
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 652.150,00
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 49,84%

Inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie sytemu informatycznego, który umożliwia szybką rejestrację danych o przebiegu prac, wymianę informacji dotyczących prac budów pomiędzy kierownikami operującymi na terenie realizowanej budowy a biurem firmy. Za pomocą programu możliwe jest importowanie kosztorysów budów w celu łatwego przypisywania kosztów do faktycznych pozycji kosztorysowych. Program umożliwia wymianę danych z istniejącym w firmie systemem Kadrowo-Płacowym, Finansowo-Księgowym a także magazynowym, oraz z wytwórniami materiałów. Program umożliwia również uzyskanie szczegółowych informacji na temat struktury kosztów budów, przygotowywanie zestawień i porównań, szczegółowej analizy danych. Dane te pozwalają na lepsze szacowanie kosztów realizacji prac podczas tworzenia ofert na kolejne przedsięwzięcia firmy, co szczególnie wpłynęło na konkurencyjność oraz rentowność Przedsiębiorstwa oraz podmiotów współpracujących.

W celu realizacji takiego systemu opracowane zostały nowe procedury gromadzenia i dystrybucji danych pomiędzy podmiotami, zostali przeszkoleni pracownicy z zakresu realizacji tych procedur oraz stosowania ich w ramach systemu informatycznego. Tworzony system informatyczny uwzględnia i umożliwia łatwe dostosowanie jego struktury i funkcji do rozwoju przedsiębiorstwa a także zmian proceduralnych. Możliwe jest definiowanie użytkowników oraz nadawanie uprawnień do funkcji systemu w sposób dowolny. Wszystkie parametry oraz definicje mogą podlegać modyfikacjom przez użytkowników oprogramowania. Możliwe jest łatwe i szybkie rozszerzenie funkcjonalności programu do współpracy z kolejnymi podmiotami.

Więcej informacji o POIG na stronach:

http://www.poig.gov.pl
http://www.parp.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl
http://www.mrr.gov.pl