Zakład Sieci Zewnętrznych

W celu zapewnienia Inwestorom kompleksowej realizacji zadań w zakresie budowy dróg, w marcu 2005 r. stworzyliśmy Zakład Sieci Zewnętrznych.

Nasz potencjał intelektualno-techniczny pozwala realizować zadania z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury podziemnej:
 • kanalizacji ciśnieniowej i grawitacyjnej
 • magistrali i sieci wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych
 • budowy separatorów i osadników
Wszystkie ww. sieci wykonujemy w pełnym zakresie średnic i z dowolnych materiałów ( w tym także w technologii TIG), oczywiście z pełnym uzbrojeniem.
Specjalizujemy się również w wykonywaniu:
 • uzbrojenia technologicznego oczyszczalni ścieków, wszelkiego rodzaju przepompowni i pompowni
 • kotłowni i wymiennikowni CO
Powyższe zadania wykonujemy na następujących zasadach:
 • zgodnie z wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych
 • wg procedur FIDIC
 • na warunkach umownych – inwestorzy prywatni
Znaczące inwestycje z ostatniego okresu:
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybniku – kontrakt nr 2001/PL/16/P/PE/025-02.4
 • Przekładka magistrali GPW w Siemianowicach Śląskich
 • Wykonanie magistrali ciepłowniczej łączącej budynek kotłowni Andaluzja II z istniejącą komorą ciepłowniczą w Piekarach Śląskich
 • Przekładka magistrali cieplnej dla osiedla „Dębowe Tarasy” w Katowicach
 • Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz magistrali cieplnej przy budowie Drogowej Trasy Średnicowej w rejonie Silesia City Center
 • Budowa kolektora deszczowego w Siemianowicach Śląskich przy przebudowie drogi krajowej nr 94
 • Przebudowa gazociągów w Kobiórze i Siemianowicach Śląskich
Powierzone nam zadania realizujemy z należytą starannością, rzetelnością, z zachowaniem terminów i zgodnie ze sztuką budowlaną.